VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Úvod
Středisko Inženýrské sítě
Středisko Vodní toky, nádrže


Prezentace firmy

Pracovní náplní střediska inženýrských sítí jsou tyto obory činnosti:

 • kanalizace, čerpací stanice odpadních vod
 • komunální čistírny odpadních vod
 • domovní čistírny odpadních vod
 • vodovody, objekty na vodovodech, studny
 • vodojemy
 • kanalizační a vodovodní přípojky
 • projekty technické infrastruktury, tzv. zasíťování pozemků (komunikace, plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, silové kabely …)

 • kanalizace, čerpací stanice odpadních vod
  • Jedná se zejména o návrh nových kanalizačních řadů splaškové kanalizace pro obce, sdružení obcí doplněné o přečerpávací stanice odpadních vod. Zadavateli těchto akcí jsou pro nás především obce, sdružení obcí, městyse, dále pak vodárenské akciové společnosti jako VAS Boskovice, a.s., BVK a.s., ale rovněž i fyzické osoby.
 • komunální čistírny odpadních vod
  • Komplexní řešení návrhu čistíren odpadních vod pro obce, sdružení obcí, městyse na splaškové i jednotné kanalizaci. Zadavateli těchto akcí jsou pro nás především obce a sdružení několika obcí.
 • domovní čistírny odpadních vod
  • Řešení problematiky návrhu domovních čistíren odpadních vod pro domácnosti, bytové domy a komerční budovy. V tomto oboru činnosti spolupracujeme zejména se soukromými subjekty.
 • vodovody, objekty na vodovodech, studny
  • Řešení návrhu vodovodních řadů v obcích včetně hydrotechnického posouzení ve specializovaném softwaru, návrh vrtů a studní s vodovodním výtlakem. Máme zkušenosti s výměnou akčních prvků na několika důležitých objektech na hlavních přiváděcích řadech pro zásobení města Brna - Vírský oblastní vodovod a březovský vodovod. Partnery těchto projektů jsou především obce, vodárenské společnosti VAS Boskovice a.s., BVK a.s., VOV s.r.o., ale také fyzické osoby.
 • vodojemy
  • V rámci návrhu vodovodů pro obce řešíme také návrh vodojemů se zajištěním pořadového hygienického zabezpečení. Projekty jsou zpracovávány především pro obce a sdružení obcí.
 • kanalizační a vodovodní přípojky
  • Zajišťujeme projekty kanalizačních a vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti i pro celé obce. Projekty řešeny zejména ve vazbě na obce a jednotlivé fyzické osoby.
 • projekty technické infrastruktury, tzv. zasíťování pozemků (komunikace, plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, silové kabely …)
  • Tyto projekt zahrnují návrh komunikací, chodníků, inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace, sdělovací kabely, silové kabely apod.) pro plánovanou výstavbu rodinných i bytových domů. Zadavateli projektu jsou zejména obce a soukromé společnosti.