VH atelier, spol.s r.o.

Merhautova 1066/216
613 00 Brno

e-mail: info@vhatelier.cz

IČ: 49 43 72 67
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: KB Brno
Číslo účtu: 27-8608850237/ 0100
Výpis z OR vydal Krajský obchodní
Soud v Brně, oddíl C, vložka 12070


Korespondenční adresa:
Merhautova 1066/216
613 00 Brno


Ing. Pospíšil Ivo
Jednatel společnosti
mobil: +420 602 738 430
e-mail: info@vhatelier.cz

Ing. Krčma Marek
Vedoucí střediska Vodní toky, nádrže
tel.: +420 530 504 823
mobil: +420 605 979 902
e-mail: krcma@vhatelier.cz

Ing. Raček Jakub
Vedoucí střediska Inženýrské sítě
tel.: +420 530 504 828
mobil: +420 604 981 530
e-mail: racek@vhatelier.cz

:: VH atelier / Úvod
Středisko Inženýrské sítě
Středisko Vodní toky, nádrže


Úvodní informace

Projektová a inženýrská společnost se zaměřením na zpracovávání studií, projektových dokumentací a provádění inženýrské činnosti v oblastech:

vodního hospodářství a životního prostředí

Pracovní náplní střediska inženýrských sítí jsou tyto obory činnosti:

Středisko inženýrské sítě

 • projekty vodovodů a kanalizací
 • čistírny odpadních vod
 • řešení rekonstrukcí vodohospodářských objektů
 • projekty kanalizačních a vodovodních přípojek
Středisko vodní toky a nádrže
 • vodohospodářské stavby – jezy, stupně, …
 • hrazení bystřin
 • revitalizací říčních systémů
 • protierozní ochranou pozemků
 • vodními nádržemi, rybníky
 • územními systémy ekologické stability
 • projekty péče o krajinu
 • navrhování skládek, uzavírání a rekultivace skládek
 • sběrné dvory odpadů.
 • úpravy a opravy koryt vodních toků

Dotace z EU, OPŽP, MZe

V rámci projektů v uvedených oblastech vodního hospodářství Vám pomůžeme při zajištění finančních prostředků na realizaci Vašeho záměru – kanalizace, čistírna odpadních vod, vodovod, vodní nádrže, protipovodňová opatření, suché poldry,….

Zpracování projektové dokumentace je v souladu s podmínkami dotačních programů.

Na projekt navazuje zpracování žádosti včetně povinných náležitostí žádosti o dotace tak, aby jste obdrželi dotaci v maximální možné míře